Tập trung vào kỹ năng nói và phát âm

Các khóa học tại British English Club đều tập trung vào việc chuẩn hóa phát âm và kỹ năng nói của học viên