Lớp học ít học viên

Tất cả lớp học tại British English Club chỉ tối đa 3-4 học viên cùng trình độ