Terrible và terrific

Category: 

Terrible và terrific

Terrible có cả nghĩa giống như horrible, vì thế chúng ta có thể nói về a terrible accident, a terrible cup of coffee.

 

Chúng ta cũng có thể dùng terrible với nghĩa rất chung, diễn tả ý là rất tồi, rất chán, không ra gì, không hay như trong các ví dụ sau: This movie is terrible hayThis actor is terrible.

Trong khi đó terrific thường được dùng với nghĩa là rất tuyệt, tuyệt vời, ngược hẳn với terrible như trong các ví dụ sau: This homework is terrific và nó ngược nghĩa với This homework is terrible.

Terrific cũng có thể được dùng để diễn tả ý very strong, very intense như trong ví dụ: terrific speed - this car is travelling at terrific speed.

Tóm lại có lẽ chúng ta nên nghĩ tới bốn từ này như những từ riêng lẻ với những nghĩa khác nhau.

Nguồn: sưu tầm