Sự khác nhau giữa “other”, “another”, và “the other”

Sự khác nhau giữa “other”, “another”, và “the other”

Về  cơ bản có hai cách dùng từ “other”. Bạn có thể dùng từ này trước một  danh từ, giống như một tính từ vậy, ví dụ bạn có thể nói “another  office” hay bạn có thể dùng nó một mình, giống như một danh từ, thì có  thể nói “I’ll have another”, và cách dùng trong hai trường hợp này là  khác nhau.

Another,  đây là một từ có cách viết không theo quy tắc, vì một lý do nào đó mà  người Anh viết liền thành một từ. Nó bắt nguồn từ thế kỷ 16, và vì thế  không thể quay ngược thời gian để hỏi xem tại sao ngày đó họ lại viết  như vậy

Trong cách dùng như là một tính từ:

other  + danh từ đếm được số nhiều, danh từ không đếm được mang ý nghĩa: những  cái khác, một chút nữa… Ví dụ: other pencils = some more

another + danh từ đếm được số ít mang ý nghĩa: một cái khác, một người khác… Ví dụ: another pencil 

the other  + danh từ đếm được (cả số ít và số nhiều), danh từ không đếm được mang ý  nghĩa: những cái cuối cùng, phần còn lại… Ví dụ: the other pencils =  all remaining pencils

Ngoài ra còn có một điều khác thường với từ “another”. Chúng ta có thể dùng từ này trước một danh từ số nhiều đi cùng với một con số.  Vì thế chúng ta có thể nói “I’ll need another three days to finish the  work” - Tôi cần ba ngày nữa để hoàn thành công việc, hay “She’s borrowed  another $20″.

Đây có thể là do từ chỉ số lượng mặc dù ở số nhiều vẫn thường được coi là một từ số ít trong tiếng Anh, vì thế người ta nói: “$5 is a lot to pay for a cup of coffee”, chứ không nói “$5 are a lot to pay for a cup of coffee”.

Nếu  “other” đứng một mình, giống như là một danh từ thì chúng ta cần thêm  -s vào để tạo danh từ. Do vậy, bạn có thể nói “I’ll take this case and  you can have all the others”. Hay: “This car cost $8,000 and the others  cost $10,000 upwards”.

Nếu danh từ hoặc chủ ngữ đã được hiểu hoặc được nhắc đến, thì chỉ cần dùng anotherother như một đại từ là đủ. Ví dụ: “I don’t want this book. Please give me another.”

Hoặc một bài viết khác tương tự:

sử dụng other rất dễ gây nhầm lẫn. hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn (^_^)
*Với danh từ đếm được
             another + danh từ số ít ( một cái nữa)
                Ex: the pen một cây bút nữa
              the other + N số ít  ( cái cuối cùng còn lại)
                Ex: the other pen ( cái bút cuối cùng)
              other + N số nhiều (thêm nhiều cái nữa)
                 Ex: other pens ( thêm một vài cây bút nưa)
              the other + N số nhiều (những cái còn lại)
                 Ex: the other pens (tất cả những cây bút còn lại)
  * Với danh từ không đếm được
          other + N không đếm được (thêm nhiều)
                 Ex: other water ( thêm nhiều nước)
          the other + N không đếm được ( tất cả cái còn lại)
                 Ex: the other water ( phần nước còn lại)
*Note: "another va other" không mang tính đặc trưng  còn "the other" mang tính đặc trưng, riêng biệt nếu chủ thể được hiểu  ngầm ta bỏ danh từ và giữ lại chỉ định từ "other" vì thế other đóng chức  năng như 1 đại từ. Nếu danh từ số nhiều được lược bỏ thi other trở  thành others ...từ other không bao giờ ở dạng số nhiều nếu theo sau nó  là 1 danh từ