Khác nhau giữa as such và such as

Khác nhau giữa as such và such as

Có nhiều người nghĩ rằng as such thực ra là such as nhưng đã bị viết sai chính tả. Trên thực tế, as such có hai ý nghĩa:

Ex: I'm an English teacher, and because I'm an English teacher I hate to see grammar mistakes
(Tôi là một giáo viên Tiếng Anh, và bởi vì tôi là một giáo viên Tiếng Anh nên tôi rất ghét nhìn thấy những lỗi ngữ pháp).
Vẫn với ý này chúng ta có thể diễn đạt theo một cách khác:
Ex: I'm an English teacher, and as an English teacher I hate to see grammar mistakes. (Tôi là một giáo viên Tiếng Anh, và với vai trò là một giáo viên Tiếng Anh tôi ghét nhìn thấy những lỗi ngữ pháp).
-Tuy nhiên, trong câu trên, người nói đã nhắc lại hai lần từ an English teacher (một giáo viên Tiếng Anh). Có một cách ngắn gọn hơn để diễn đạt câu này:

Ex: I'm an English teacher, and as such I hate to see grammar mistakes. (Tôi là một giáo viên Tiếng Anh, và với vai trò đó tôi ghét nhìn thấy những lỗi ngữ pháp).
- Như vậy, chúng ta sử dụng từ such để thay thế cho từ "an English teacher" xuất hiện lần thứ hai trong câu. Dưới đây là một vài thí dụ tương tự:
Ex: She's an athlete, and as such she has to train very hard. (Cô ấy là một vận động viên, và với vai trò ấy cô ấy phải luyên tập rất vất vả).

Ex: The film was a romance, and as such it had the usual happy ending. (Bộ phim này là một bộ phim lãng mạn, và vì như thế nó có một kết cục có hậu như thường thấy).
- Chúng ta cũng có thể sử dụng as such với nghĩa giống như exactly trong một câu như sau:
Ex: The shop doesn't sell books as such, but it does sell magazines and newspapers. (Chắc rằng cửa hàng không bán sách, nhưng nó có bán báo và tạp chíWink.
- He isn't American as such, but he's spent most of his life there. (Chính xác anh ấy không là người Mỹ, nhưng anh ấy sống gần hết cuộc đời ở đóWink.
Such as (như là) thì dễ hơn nhiều; nó có nghĩa giống như like (như) hay for example (ví dụ như).
Ex: There are lots of things to see in London, such as the Tower of London, the London Eye and St. Paul's Cathedral. (Ở London có rất nhiều thứ để thăm quan, như là Tháp London, London Eye, và thánh đường Paul's).
Ex; Many countries in Europe, such as France and Germany, use Euros. (Nhiều nước ở Châu Âu, như là Pháp và Đức sử dụng đồng Euros)